Polityka prywatności

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która w celu korzystania z usług lotzwrot.pl sp. z o.o. w Szczecinie podała lub zamierza podać Administratorowi swoje dane osobowe.

 1. I. Administrator danych osobowych
  1. 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.lotzwrot.pl jest lotzwrot.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 1/5-6 (70-440 Szczecin), KRS 0000686425, NIP 8522633240.
  2. 2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
   1. a. tradycyjnej korespondencji,
   2. b. korespondencji elektronicznej na adres e-mail kontakt@lotzwrot.pl
   3. c. telefonicznie pod numerami telefonu 780 110 150 lub 795 059 600.
 2. II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  1. 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgodna na ich przetwarzanie, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika tzw. checkboxa w chwili akceptacji wypełnionego przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.lotzwrot.pl, a także umowa cesji.
  2. 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem (dochodzenie w imieniu Użytkownika odszkodowania za naruszenie praw pasażera przez przewoźnika lotniczego na podstawie rozporządzenia [WE] nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie [EWG] nr 295/91 – zwanego dalej EC261).
  3. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu.
 3. III. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
  1. 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji, numer biletu, a także wyjątkowo datę urodzenia.
  2. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów podatkowych oraz realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem tj. dochodzenia w imieniu Użytkownika odszkodowania za naruszenie praw pasażera na podstawie EC261, a także informowania Użytkownika o przebiegu postępowania.
 4. IV. Prawa Użytkownika
  1. 1. Prawo do cofnięcie zgody – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy łączącej Użytkownika z Administratorem i jest równoznaczne z jej rozwiązaniem przez Użytkownika.
  2. 2. Prawo do sprzeciwu i skargi – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego.
  3. 3. Prawo do dostępu – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
  4. 4. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. V. Odbiorcy danych
  1. 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione następującym grupom podmiotów współpracujących z Administratorem:
   1. a. przewoźnikom wskazanym w formularzu zgłoszeniowym lub faktycznie realizującym lot, którego dotyczy ten formularz,
   2. b. organom odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów, o których mowa w EC 261, tj. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego lub jego zagranicznym odpowiednikom,
   3. c. profesjonalnym pełnomocnikom zobowiązanym do zachowania z mocy ustawy tajemnicy zawodowej (tajemnicy adwokackiej lub tajemnicy radcy prawnego) działającym na rzecz Administratora w związku z realizacją umowy łączącej go z Użytkownikiem,
   4. d. organom sądowym – w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
   5. e. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w celu realizacji obowiązków podatkowych
  2. 2. Udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących z Administratorem dokonywane będzie jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy z Użytkownikiem (zgłoszenia roszczenia Użytkownika do przewoźnika lub organu odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów, o których mowa w EC 261), a także wypełnienia obowiązków podatkowych.
 6. VI. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich
  1. 1. W przypadku, gdy lot, którego dotyczy formularz zgłoszeniowy realizowany był przez przewoźnika lotniczego niemającego swojej głównej siedziby na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane do państwa trzeciego, w którym ten przewoźnik ma siedzibę główną – na co Użytkownik wyraża zgodę.
  2. 2. Odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim jest przewoźnik lotniczy wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub faktycznie realizujący lot, którego dotyczy ten formularz.
  3. 3. Użytkownik jest świadomy, że państwo trzecie będące siedzibą główną przewoźnika lotniczego, nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony jego danych osobowych, albowiem w stosunku do tego państwa Komisja Europejska nie wydała decyzji w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
  4. 4. Administrator nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarł standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych osobowych (przewoźnikiem lotniczym) w państwie trzecim, ani nie posiada wiążących reguł korporacyjnych – w związku z czym istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony danych osobowych Użytkownika w państwie trzecim.
 7. VII. Okres przechowywania danych
  1. 1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących lotzwrot.pl sp. z o.o.
 8. VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. IX. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. 1. Dane osobowe Użytkownika są tratowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych, w tym innych Użytkowników.
  2. 2. W celu zabezpieczenia danych osobowych, Administrator korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).