Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.lotzwrot.pl oraz zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem serwisu internetowego www.lotzwrot.pl,
 2. 2. Użyte w Regulaminie sformułowanie:
  1. 2.1. „serwis” oznacza serwis internetowy www.lotzwrot.pl,
  2. 2.2. „lotzwrot.pl” oznacza właściciela serwisu, którym jest Lotzwrot.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000686425
  3. 2.3. „użytkownik” oznacza każdy podmiot korzystający z serwisu oraz usług świadczonych przez lotzwrot.pl, w tym zawierający umowę z lotzwrot.pl, a także podmiot w imieniu i na rzecz którego umowę taką zawarto,
  4. 2.4. „przewoźnik” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności, wykonujące lub zamierzające wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem
  5. 2.5. „umowa cesji” oznacza dokument, na podstawie którego użytkownik udziela lotzwrot.pl cesji roszczenia przysługującego jemu i wskazanym przez niego w formularzu pasażerom wobec przewoźnika,
  6. 2.6. „upoważnienie” oznacza dokument upoważniający lotzwrot.pl oraz podmioty powiązane i współpracujące z nim do reprezentowania użytkownika w toku dochodzenia odszkodowania przed przewoźnikiem oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Upoważnienie obejmować będzie w szczególności uprawnienie lotzwrot.pl do zawierania ugód, odbioru uzyskanego odszkodowania, a także ustanawiania w razie konieczności dalszych pełnomocników,
  7. 2.7. „odszkodowanie” oznacza całkowitą kwotę pieniężną przyznaną w związku z wnioskiem lub pozwem o jego zapłatę – złożonym przez lotzwrot.pl. Odszkodowanie nie uwzględnia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także kosztów zastępstwa procesowego przyznanych w toku tych postępowań,
  8. 2.8. „formularz” oznacza formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie lotzwrot.pl,
  9. 2.9. „rozporządzenie” oznacza rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na podkład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
 3. 3. Poprzez zawarcie umowy cesji użytkownik przekazuje lotzwrot.pl prawo do dochodzenia w jego imieniu roszczeń wynikających z rozporządzenia w zamian za wynagrodzenie stanowiące odpowiedni procent uzyskanego odszkodowania.
 4. 4. Umowa obejmuje swoim zakresem zdarzenie sprecyzowane przez użytkownika w przesłanym dla lotzwrot.pl w formularzu.
 5. 5. umowę cesji uznaje się za zawartą z chwilą złożenia przez użytkownika podpisu za pośrednictwem formularza i interfejsu dostępnego w serwisie
 6. 6. lotzwrot.pl uprawiony jest do weryfikacji danych zawartych w formularzu i umowie, w szczególności pod kątem zasadności zgłoszonego przez użytkownika roszczenia. W przypadku uznania przez lotzwrot.pl bezzasadności zgłoszonego roszczenia, lotzwrot.pl poinformuje niezwłocznie o tym użytkownika, co stanowi jednocześnie odstąpienie od umowy cesji.
 7. 7. Lotzwrot.pl ma prawo weryfikacji i oceny szans powodzenia ewentualnego powództwa przeciwko przewoźnikowi, a w przypadku uznania, że są one niskie lub jest ich brak – ma prawo do odstąpienia od podejmowania działań. Wówczas lotzwrot.pl informuje o tym fakcie użytkownika, podając przyczyny.

II. Wynagrodzenie

 1. 8. Generując formularz i podpisując umowę cesji użytkownik oświadcza, że jego roszczenie nie zostało do tej pory zaspokojone ani nie jest w trakcie dochodzenia przez użytkownika lub osobę trzecią z pominięciem lotzwrot.pl. W przypadku, gdy po wygenerowaniu formularza i podpisaniu umowy cesji okaże się, że roszczenie użytkownika zostało zaspokojone albo jest ono w trakcie dochodzenia przez użytkownika lub osobę trzecią z pominięciem lotzwrot.pl, lotzwrot.pl przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości określonej w punkcie 7 niniejszego Regulaminu pod warunkiem powierzenia lotzwrot.pl dokończenia wszczętego postępowania lub wynagrodzenie w wysokości 50 EURO netto (61,50 EURO brutto) w przypadku, gdy okaże się, że roszczenie użytkownika zostało zaspokojone po wygenerowaniu formularza, bez udziału lotzwrot.pl
 2. 9. Wynagrodzenie przysługujące lotzwrot.pl stanowi 23% uzyskanego odszkodowania. Kwota obliczonego w ten sposób wynagrodzenia zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej w danej chwili stawce. Wynagrodzenie płatne jest w drodze potrącenia w chwili faktycznego uzyskania odszkodowania przez lotzwrot.pl. Kwota pozostała po potrąceniu wynagrodzenia lotzwrot.pl, stanowi należność przekazywaną użytkownikowi.
 3. 10. Po uzyskaniu odszkodowania, lotzwrot.pl przekazuje należność użytkownikowi po potrąceniu swojego wynagrodzenia na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku lotzwrot.pl. Użytkownik wskazuje w formularzu rachunek w walucie PLN lub EURO, na który wypłacane mają być uzyskane przez lotzwrot.pl odpowiednie należności. W przypadku, gdy użytkownik do czasu wypłaty odszkodowania nie wskaże numeru rachunku bankowego, termin 7 dni roboczych do wypłaty jemu należności liczony będzie od dnia wskazania numeru rachunku bankowego na adres poczty elektronicznej kontakt@lotzwrot.pl.
 4. 11. W przypadku dochodzenia przez lotzwrot.pl roszczeń użytkownika na drodze sądowej, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji dla pełnomocnika procesowego będącego adwokatem lub radcą prawnym (zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej) działającego na zlecenie lotzwrot.pl. Wszelkie koszty postępowania sądowego ponosi lotzwrot.pl, który zwalnia użytkownika z obowiązku ich ponoszenia.
 5. 12. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, użytkownik nie ponosi kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku wygrania przez lotzwrot.pl takiego powództwa, wszystkie zasądzone koszty sądowe od przeciwnika, należne są dla lotzwrot.pl.

III Ochrona danych osobowych

 1. 13. Korzystanie z usług Lotzwrot.pl sp. z o.o., w tym z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lotzwrot.pl, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika tzw. checkboxa w chwili akceptacji wypełnionego przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.lotzwrot.pl, a także umowa cesji..
 3. 15. Informacje odnośnie Administratora danych osobowych, a także zakres, cel i sposób ich przetwarzania określa Polityka prywatności.
 4. 16. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy cesji, m.in. poprzez ich gromadzenie w bazie danych lotzwrot.pl przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a nie dłuższy niż 5 lat.
 5. 17. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przewoźnikowi danych osobowych wskazanych przez niego w formularzu. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i dochodzenia roszczenia będącego przedmiotem umowy cesji.
 6. 18. W przypadku, gdy siedziba przewoźnika znajduje się w państwie trzecim, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych w zakresie o jakim mowa w ust. 17 do państwa, w którym siedzibę ma przewoźnik.
 7. 19. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pełnomocnikowi będącemu radcą prawnym lub adwokatem, który jest zobowiązany z mocy ustawy do zachowania tajemnicy zawodowej.
 8. 20. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żądanie usunięcia danych osobowych w trakcie realizacji umowy cesji, uniemożliwi jej wykonanie.
 9. 21. W celu realizacji praw o jakich mowa w ust. 20 użytkownik winien skontaktować się z lotzwrot.pl za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej – których adresy wskazane są w umowie cesji.
 10. 22. W oparciu o przekazane dane osobowe nie będą przeprowadzane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 11. 23. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV Rozwiązanie umowy

 1. 24. Strony zgodnie ustalają, że umowa cesji ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku nieuzyskania przez lotzwrot.pl wierzytelności od przewoźnika (Warenek rozwiązujący).
 2. 25. W przypadku ziszczenia się warunku wskazanego w ust. 24, lotzwrot.pl zawiadomi użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. 26. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę cesji w każdym czasie bez podania przyczyny. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 4. 27. W przypadku rozwiązania umowy cesji przez użytkownika po otrzymaniu jej przez lotzwrot.pl, a przed złożeniem dokumentów do przewoźnika, naliczone zostanie wynagrodzenie w kwocie 25 EURO zł netto (31,50 EURO brutto).
 5. 28. W przypadku rozwiązania umowy przez użytkownika po złożeniu przez lotzwrot.pl dokumentów do przewoźnika, naliczone zostanie wynagrodzenie w kwocie 125 EURO netto (153,75 EURO brutto).

V Postanowienia końcowe

 1. 29. Generując formularz, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go w pełni akceptuje.
 2. 30. Użytkownik zobowiązuje się do stałej współpracy z lotzwrot.pl i podmiotami powiązanymi w celu wykonania umowy oraz w celu skutecznego i terminowego wyegzekwowania odszkodowania, umożliwiając kontakt telefoniczny oraz kontakt drogą poczty elektronicznej. W tym celu użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe, pełne i dokładne informacje przez okres obowiązywania umowy cesji oraz ponosi odpowiedzialność za ich treść wobec lotzwrot.pl i osób trzecich. Jeżeli w trakcie wykonania umowy wymagane będzie złożenie przez użytkownika dodatkowych dokumentów, w szczególności upoważnień, użytkownik zobowiązuje się złożyć takie podpisy niezwłocznie, na wezwanie lotzwrot.pl.
 3. 31. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu, serwisu i umowy cesji, będzie prawo polskie. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z Regulaminu, umowy cesji i korzystania z serwisu, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę lotzwrot.pl.